در بزرگداشت آقای فخرزاده

نویسنده

نویسنده، پژوهشگر و مدیر واحد پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری


عنوان مقاله [English]

In honor of Mr. Fakhrzadeh

نویسنده [English]

  • AliReza Kamari
Author, researcher and director of the Research Unit of the Center for the Study and Research of Sustainability Culture and Literature