شخصیت شناسی در تاریخ شفاهی(مطالعه موردی حاج عبدالرضا غنیان؛ از انشعاب در انجمن پیروان قرآن تا حضور در مسجد کرامت)

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن دانشگاه فردوسی؛ پژوهشگر واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسلامی


عنوان مقاله [English]

Personality in Oral History (Case Study of Hajj Abdolreza Ghanian;

نویسنده [English]

  • Ahmad Asgari
PhD student in University History and Civilization Ferdowsi; Researcher of the Office of Oral History Unit Studies of the Cultural Front of the Islamic Revolution