ملاحظات قانونی و اخلاقی در تاریخ شفاهی

نویسنده

کارشناس ارشد مرتجمی زبان انگلیسی، پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی


عنوان مقاله [English]

Legal and ethical considerations in oral history

نویسنده [English]

  • Farahnaz Esmaeilzadeh
Master of English Translation, Document Research Institute of the National Archives and Library