تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری کلاسی: یادگیری نظریه مدیریت در بررسی سیر توسعۀ سازمان

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد تاریخ


عنوان مقاله [English]

Oral history as a class tool: Learning management theory in examining the development of the organization

نویسندگان [English]

  • Hooshang Khosrobeigi 1
  • Roya Chegeni 2
1 Associate Professor, Department of History, Payame Noor University
2 Master of History