تاریخ شفاهی زنان

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اجتامعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا

3 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Women's Oral History

نویسندگان [English]

  • Sosan Bastani 1
  • Farkhoneh Ilkhan 2
  • Ali Asghar Saedi 3
1 Professor, Faculty of Social and Economic Sciences Al-Zahra University
2 Master of Women Studies, Al-Zahra University
3 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran