مصاحبه با پرفسور یحیی عدل

نویسنده

کارشناس برنامهریزی و بررسی اسناد سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران


عنوان مقاله [English]

Interview with Professor Yahya Adl

نویسنده [English]

  • Soheila Safari
Expert in planning and reviewing documents National Documents and Library Organization of the Republic Islamic Iran