نقد و بررسی کتاب آیندگان و روندگان

نویسنده

مسئول تاریخ شفاهی موسسه مطالعات تاریخ معارص ایران


عنوان مقاله [English]

Book Review of Futures and Progressives

نویسنده [English]

  • Morteza Rasoolipour
Responsible for the oral history of the institute Studies on the History of Iranian Studies