کلیدواژه‌ها = زنان
ضرورت توجه به روایت زنانه در تاریخ شفاهی زنان؛ مطالعه‌ موردی کتاب «مادر ایران»

دوره 14، شماره 2، آبان 1401، صفحه 87-94

اکرم شاسنائی؛ صفورا سادات امین جواهری


آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 61-70

ابراهیم رحیمی پردنجانی؛ نرگس آل مومن دهکردی