نویسنده = اکرم شاسنائی
ضرورت توجه به روایت زنانه در تاریخ شفاهی زنان؛ مطالعه‌ موردی کتاب «مادر ایران»

دوره 14، شماره 2، آبان 1401، صفحه 87-94

اکرم شاسنائی؛ صفورا سادات امین جواهری


نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-48

مصطفی پیرمرادیان؛ اکرم شاسنائی؛ محسن محمدی فشارکی