نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب و فاضلاب کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 31-40]
 • آرشیوداری علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]
 • آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • آقای دکتر نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

ا

 • استانداردها تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • اصفهان کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 31-40]
 • اصفهان تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]
 • اصفهان. کارگر ماهر. آموزشگاه حرفه‌ای. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بررسی عملکردآموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 99-108]
 • انواع ادبی دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • ایثار بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]

ب

ت

 • تاریخ سازمانی روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • تاریخ شفاهی آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • تاریخ شفاهی آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • تاریخ شفاهی نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • تاریخ شفاهی جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • تاریخ شفاهی کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 31-40]
 • تاریخ شفاهی متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • تاریخ شفاهی علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]
 • تاریخ شفاهی روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • تاریخ شفاهی بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • تاریخ شفاهی تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • تاریخ شفاهی نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • تاریخ شفاهی چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • تاریخ شفاهی گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]
 • تاریخ شفاهی واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]
 • تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • تاریخ شفاهی نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]
 • تاریخ‌نگار تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • تاریخ‌نگاری جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • تاریخ‌نگاری شفاهی آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • تدوین‌گر گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]
 • تشنه در آتش واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]

چ

 • چالش‌‌های تاریخ شفاهی آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • چرخة‌ تکوین تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • چریک‌های داور نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]

ح

 • حافظۀ سازمانی روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]

خ

 • خاطرات دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • خاطرات خودنوشت نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]
 • خاطره واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]
 • خاطرهنگاری نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]
 • خودسرگذشت‌نامه‌ها دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]

د

 • دانش ضمنی تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • دفاع مقدس بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • دفاع مقدس نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • دفاع مقدس چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • دفاع مقدس واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]
 • دفاع مقدس نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]

ر

 • راوی آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • راوی جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • راوی چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • روابط معنایی متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • روش‌شناسی روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]

ز

 • زندگی‌نوشت‌‌‌های فارسی دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]

س

 • سیبه میثمی‌ها تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

ش

 • شهادت بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]

ع

 • علم آرشیو علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]

ف

 • فراداده تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • فرهنگ بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • فن دلفی (صاحب‌‌نظران تاریخ شفاهی) آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]

ک

 • کشفی‌آزاد نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

گ

 • گذر شیخ‌الاسلام تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]
 • گویاسازی گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

م

 • متن‌کاوی متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • محله حکیم تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]
 • مدیریت دانش تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • مستندسازی تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • مستندسازی متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • مصاحبه آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • مصاحبه تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • مصاحبه جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • مصاحبه متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • مصاحبه تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • مصاحبه چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • مصاحبه فعال تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • مصاحبه‌گر چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • مصاحبه‌گر تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • منابع شفاهی تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]
 • منابع شفاهی علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]
 • مهارت‌های نویسندگی گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

ن

 • نسل آینده بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • نقد نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
login