دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-339 
21. راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی

صفحه 246-281

مریم طالبی؛ مریم حاجی زاده؛ ساره مشهدی