دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-211 
8. نقد و بررسی کتاب کالیما

صفحه 136-151

سیدمحمود سادات بیدگلی