نمایه نویسندگان

ا

پ

 • پژوهش نیا، معصومه آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • پژوهش نیا، معصومه جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • پیرمرادیان، مصطفی نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

ح

 • حسن آبادی، ابوالفضل روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]

ر

 • رجائی، عبدالمهدی کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 31-40]

س

ش

 • شاسنائی، اکرم نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • شمشیرگرها، محبوبه دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]

ص

 • صالحی، پیمانه تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • صالحی، پیمانه متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • صالحی، پیمانه تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • صیادی، زهرا چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]

ع

 • عزتی، مریم چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • عزیزی، غلامرضا علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]
 • علاماتی، غلامرضا بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • علوی راد، زهره گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

ف

 • فرشید، راضیه آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]

م

 • محمدی، علی واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]
 • محمدی فشارکی، محسن نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • مددی تمر، عبدالله نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • میسمی، فاطمه تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

ن

 • نیک رهی، مجتبی تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]

ی

 • یزدی جوشقانی، حسین نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]
login