نمایه نویسندگان

ب

 • بیگی، فرحناز تاریخ شفاهی در برنامه های مستند صوتی و تصویری (فیلم) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 76-117]

ت

 • تهامی، مرتضی تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 60-74]

ج

 • جواهردهی، مسیح گزارش نشست ضرورت تدوین تاریخ شفاهی هنر فرش ایران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 209-229]

ح

 • حافظیان رضوی، کاظم معرفی و بررسی کتاب «د ل سپرده به کودکان، مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ » [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 183-188]
 • حسن آبادی، ابوالفضل مؤلفه های مؤثر بر تاریخ نگاری شفاهی در تاریخ معاصر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 26-38]

ر

ش

 • شمشیرگرها، محبوبه نقد و بررسی کتاب «خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ نگاری عصر قاجار » [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 189-204]

ص

 • صالحی، پیمانه تاریخ شفاهی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ( 1313 - ۱۳۴۳ش) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 152-170]
 • صالحی، پیمانه دو رکن بقای کشور ما زبان فارسی و تاریخ ایران است: مصاحبه با زنده یاد، دکتر محمدامین ریاحی خویی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 260-280]

ع

 • عزیزی، هشمت نقد و بررسی کتاب «سنت شفاهی به مثابه تاریخ » [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 171-182]

م

 • محمدلو، رویا معرفی و بررسی کتاب «فانوس تابان، مصاحبه تاریخ شفاهی با ژاله آموزگار یگانه » [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 205-208]
 • مرادی نیا، محمد جواد تاریخ شفاهی کاربردی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-9]
 • مسعودی نژاد، رضا تاریخ شفاهی و مطالعات شهری در راستای تولید دورنمائی از دگرگونی زندگی اجتماعی در خلال تحولات شهری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 10-25]

ن

 • نام برادر شاد، فرهاد سنت شفاهی در آرای مورخان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 134-150]
 • نظرزاده، محمد فعالیت های سیاسی انجمن پیروان قرآن در مشهد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 118-133]
 • نورائی نژاد، فاطمه تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران(3)گفت وگو با سیدیحیی یثربی و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 230-259]

ی

 • یاحسینی، فاطمه تاریخ از پائین، تاریخ زندگی روزمره و تاریخ خُرد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 40-58]
login