نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، فاطمه مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 44-75]
 • اسماعیل بیگی، فرحناز نظریه حافظه: فردی و اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 5-25]

ت

 • توکلی، فائزه مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی با تأکید برگفتمان های تاریخ شفاهی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 142-161]

ج

 • جبرائیلی، فاطمه معرفی و بررسی کتاب دُرّ دانش، مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حرّی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 162-165]

ح

د

 • درودیان، محمد تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ؛ روشی برای روایت اکنونی از گذشته، یا پاسخ به مسائل اساسی در آینده؟ [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 76-87]

ر

 • رئیس السادات، تهمینه خاطره نگاری در تاریخ معاصر ایران« با تکیه بر خاطر ه نویسان دوره محمدرضاشاه پهلوی» [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 88-105]
 • رسولی پور، مرتضی معرفی و نقد کتاب سا لهای خاکستری : خاطرات دکتر هوشنگ منتصری [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 214-223]
 • رضایی شریف آبادی، سعید مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 44-75]
 • روحانی صدر، حسین اندیشمند جهانی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 184-213]

س

ص

 • صالحی، پیمانه مصاحبه با زنده یاد، دکتر ابراهیم یونسی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 230-250]

ع

 • عزیزی، غلامرضا معرفی نشریه فصلنامه مطالعات تخصصی و تاریخ شفاهی دفاع مقدس: الماس ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 224-229]

ف

 • فرشید، راضیه قوانین و مقررات تاریخ شفاهی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 26-43]

ن

login