نمایه نویسندگان

ا

ب

  • باستانی، سوسن تاریخ شفاهی زنان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 24-47]
  • بیگی، فرحناز آیا تاریخ شفاهی زنان دارای ویژگی های خاص است؟ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 48-70]

ت

  • توکلی، فائزه ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری و نقش فرازبان در مصاحبه تاریخ شفاهی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 8-23]
  • توکلی، فائزه ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری و نقش فرازبان در مصاحبه تاریخ شفاهی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 8-23]

ج

  • جواهردهی، مسیح سه نشست تخصصی پیرامون تاریخ شفاهی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 104-139]

ر

  • رسولی پور، مرتضی گزارش اجمالی برگزاری همایش دهم تاریخ شفاهی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 130-139]
  • روحانی صدر، حسین نقد و بررسی کتاب «آقای سفیر »، آقای سفیر چرا؟ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 72-92]

س

ص

  • صالحی، پیمانه مصاحبه با زنده یاد دکتر حسن احمدی گیوی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 140-167]

ع

م

  • مطلبی، مطلب نقد و بررسی کتاب کالیما : خاطرات اسارت دکتر حسنعلی پورحسنی از سیبری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 98-103]

ن

  • نوری، مصطفی نقد و بررسی کتاب: مرا ببخش مادر [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 93-97]
login