نمایه نویسندگان

ا

ت

  • توکلی، فائزه رو ش شناسی تحلیل مکالمه، تحلیل گفتمان و اعتباریابی در تاریخ شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 38-53]

ج

  • جمشیدی، فرانک منطق گفت وگویی در پرسمان یاد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 110-119]

ح

خ

ر

ص

  • صفری، سهیلا مصاحبه با پرفسور یحیی عدل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 152-181]

ع

ف

  • فیاضی، عمادالدین اهمیت و جایگاه تاریخ (در گفتگو با دکتر رضا شعبانی) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 135-151]

ک

  • کاظمی، محسن نقش دانشگاه ها در تاریخ شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 54-85]

م

  • محمدی نیا، محمد معرفی کتاب تاریخ شفاهی نمایش در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 105-109]
login