نمایه نویسندگان

آ

 • آتشگران، مسعود ملاحظاتی چند درباره چیستی تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 226-236]
 • آزاده، فهیمه « اینجا تهران است »: گزیده مصاحبه تاریخ شفاهی سازمان با رضا سجادی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 158-176]
 • آل مومن دهکردی، نرگس آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]

ا

 • ابوالبشری، پیمان میرچا الیاده و جلال ستاری در هزارتویِ تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 10-25]
 • ابوالحسنی ترقی، مهدی لایه های مغفول روایت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 7-9]
 • احمدپور، شهاب تجربۀ عملی تدوین مستندنگاری زندگی شهدا، با تمرکزبر کتاب رودخانه های کوچک چپرپرد [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 328-339]
 • احمدزاده، محمدامیر پیوند تاریخ فرهنگی و تاریخ شفاهی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 24-35]
 • احمدی، فاطمه مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 44-75]
 • احمدی، فاطمه نظرسنجی درخصوص پیشنهاد بومی‌سازی برنامۀ همگام‌ساز فراداده‌ای تاریخ شفاهی (OHMS )؛ با تأکید بر اهمیت همگام‌سازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • اسماعیل بیگی، فرحناز تاریخچه تاریخ شفاهی ربکا شارپلس [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 8-36]
 • اسماعیل بیگی، فرحناز نظریه حافظه: فردی و اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 5-25]
 • اسماعیل بیگی، فرحناز تاریخ شفاهی شاهدی در تاریخ [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 12-53]
 • اسماعیل زاده، فرحناز ملاحظات قانونی و اخلاقی در تاریخ شفاهی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 108-134]
 • اسماعیلی، عبداله تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • اکبری، امیر دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]
 • ایلخان، فرخنده تاریخ شفاهی زنان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 24-47]

ب

 • باستانی، سوسن تاریخ شفاهی زنان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 24-47]
 • بیطرفان، رضا ظرفیت های تاریخ شفاهی در دستیابی به الگوی مدیریت منابع انسانی؛ با تأکید بر افزایش سطح بهره وری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 280-291]
 • بیگی، فرحناز آیا تاریخ شفاهی زنان دارای ویژگی های خاص است؟ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 48-70]
 • بیگی، فرحناز تاریخ شفاهی در برنامه های مستند صوتی و تصویری (فیلم) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 76-117]

پ

 • پژوهش نیا، معصومه آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • پژوهش نیا، معصومه جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • پیرمرادیان، مصطفی نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

ت

 • تفرشی، مجید خطرات خاطرات، مروری بر چالش ها و فرصت های تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 98-109]
 • تهامی، مرتضی تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 60-74]
 • توکلی، فائزه رو ش شناسی تحلیل مکالمه، تحلیل گفتمان و اعتباریابی در تاریخ شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 38-53]
 • توکلی، فائزه ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری و نقش فرازبان در مصاحبه تاریخ شفاهی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 8-23]
 • توکلی، فائزه ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری و نقش فرازبان در مصاحبه تاریخ شفاهی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 8-23]
 • توکلی، فائزه مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی با تأکید برگفتمان های تاریخ شفاهی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 142-161]
 • توکلی، فائزه جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی و نقدی بر پروژه تاریخ شفاهی هاروارد [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 54-70]
 • توکلی، فائزه کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 48-58]
 • توکلی، فائزه گزارش نویسی درتاریخ شفاهی با تکیه بر تاریخ نگاری آن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 292-304]
 • توکلی‌ لشکاجانی، نرجس تاریخ شفاهی زنان جهادگر شهرستان ملارد در پشتیبانی جنگ و بررسی عوامل پویایی گروه‌های زنان مردم‌نهاد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-60]

ج

 • جبرائیلی، فاطمه معرفی و بررسی کتاب دُرّ دانش، مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حرّی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 162-165]
 • جبرائیلی، فاطمه نشست ضرورت های تدوین تاریخ شفاهی نمایش کودک و نوجوان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-164]
 • جبل عاملی، شهناز دانشگاه فنی و حرفه ای از منظر تاریخ شفاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 354-364]
 • جمشیدی، فرانک منطق گفت وگویی در پرسمان یاد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 110-119]
 • جمشیدی، فرانک هنر و ادبیات انقلاب اسلامی؛ منبع پایان ناپذیر سوژه برای تغذیه تاریخ شفاهی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 150-154]
 • جواهردهی، مسیح سه نشست تخصصی پیرامون تاریخ شفاهی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 104-139]
 • جواهردهی، مسیح کارگاه تاریخ شفاهی رامسر و غرب استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 189-190]
 • جواهردهی، مسیح شرکت سهامی فرش ایران(سا ل های 1330 - 1380) به روایت مصاحبه های تاریخ شفاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 248-269]
 • جواهردهی، مسیح گزارش نشست بررسی آسیب های تاریخ شفاهی ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 131-146]
 • جواهردهی، مسیح گزارش نشست ضرورت تدوین تاریخ شفاهی هنر فرش ایران [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 209-229]

چ

 • چگینی، رویا تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری کلاسی: یادگیری نظریه مدیریت در بررسی سیر توسعۀ سازمان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 40-59]

ح

 • حاجی زاده، مریم مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 102-117]
 • حاجی زاده، مریم راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 246-281]
 • حافظیان رضوی، سید کاظم معرفی و بررسی کتاب شمع خِرَد، خاطرات کامران فانی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 166-169]
 • حافظیان رضوی، کاظم معرفی کتاب ستاره فروزان، مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش آفرین انصاری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 125-129]
 • حافظیان رضوی، کاظم معرفی و بررسی کتاب «د ل سپرده به کودکان، مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ » [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 183-188]
 • حسن آبادی، ابوالفضل تاریخ شفاهی مجلس ضرورت امروز نیاز فردا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 86-96]
 • حسن آبادی، ابوالفضل نگرشی دوباره بر ضرورت پرداختن به مبانی خاطره پژوهی در تاریخ نگاری جنگ [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 107-111]
 • حسن آبادی، ابوالفضل سمت و سوهای موضوعات مطرح در تاریخ شفاهی دنیا [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-127]
 • حسن آبادی، ابوالفضل تاریخ شفاهی و اهمیت آن در محلی نگاری شخصیت زنان در جنوب ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 26-37]
 • حسن آبادی، ابوالفضل اهمیت تعامل تاریخ محلی با تاریخ شفاهی در تدوین محلی نگاری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 218-225]
 • حسن آبادی، ابوالفضل مؤلفه های مؤثر بر تاریخ نگاری شفاهی در تاریخ معاصر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 26-38]
 • حسن آبادی، ابوالفضل روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • حسن آبادی، ابوالفضل تاریخ شفاهی و مستندسازی هویت محلی و منطقه‌ای (درآمدی بر تبارشناسی تأثیرگذاری تلاوکی در احیای هویت محلی در مازندران) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 27-34]
 • حیدری، آرزو موضوع‌محوری و مسئله‏پژوهی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 35-42]

خ

 • خاموشی، سیدمهدی احصاء شاخصه های ارزیابی آثار مکتوب دفاع مقدس (با تکیه بر سرگذشت نامه نویسی) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 292-325]
 • خسروبیگی، هوشنگ نقش دانشگاه ها در تاریخ شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 54-85]
 • خسروبیگی، هوشنگ تاریخ شفاهی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-23]
 • خسروبیگی، هوشنگ تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری کلاسی: یادگیری نظریه مدیریت در بررسی سیر توسعۀ سازمان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 40-59]

د

 • درودیان، محمد تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ؛ روشی برای روایت اکنونی از گذشته، یا پاسخ به مسائل اساسی در آینده؟ [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 76-87]

ذ

 • ذوالفقارزاده، فاطمه نقدی بر کتاب قهرمان ناشناس (روایتی شفاهی از تاریخ دفاع مقدس در آذربایجان غربی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 45-52]

ر

 • رئیس السادات، تهمینه خاطره نگاری در تاریخ معاصر ایران« با تکیه بر خاطر ه نویسان دوره محمدرضاشاه پهلوی» [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 88-105]
 • رجائی، عبدالمهدی کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 31-40]
 • رحیم زاده، محمود سنت شفاهی در آرای مورخان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 134-150]
 • رحیمی پردنجانی، ابراهیم آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]
 • رستم نژاد نشلی، علی تاریخ‌درمانی (Historiotherapy)؛ مبنایی برای همگرایی طوایف روستا: مورد مطالعه روستای نشل [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 15-26]
 • رستم نژاد نشلی، علی بررسی سیر تحول محله پِل‌سَر نکا [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • رسولی، ندا تاریخ شفاهی هنر: گفت وگو با عزت ا... انتظامی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 170-204]
 • رسولی پور، مرتضی نقد و بررسی کتاب آیندگان و روندگان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 97-104]
 • رسولی پور، مرتضی گزارش اجمالی برگزاری همایش دهم تاریخ شفاهی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 130-139]
 • رسولی پور، مرتضی معرفی و نقد کتاب سا لهای خاکستری : خاطرات دکتر هوشنگ منتصری [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 214-223]
 • رضائی، حسین احصاء شاخصه های ارزیابی آثار مکتوب دفاع مقدس (با تکیه بر سرگذشت نامه نویسی) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 292-325]
 • رضایی شریف آبادی، سعید مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 44-75]
 • روحانی صدر، حسین نقد و بررسی کتاب «آقای سفیر »، آقای سفیر چرا؟ [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 72-92]
 • روحانی صدر، حسین اندیشمند جهانی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 184-213]

ز

 • زارع، نگار نظرسنجی درخصوص پیشنهاد بومی‌سازی برنامۀ همگام‌ساز فراداده‌ای تاریخ شفاهی (OHMS )؛ با تأکید بر اهمیت همگام‌سازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • زمانی، حرمت سادات تاریخ‌درمانی (Historiotherapy)؛ مبنایی برای همگرایی طوایف روستا: مورد مطالعه روستای نشل [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 15-26]

س

ش

 • شاسنائی، اکرم نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • شاهمرادی، مسعود تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 270-279]
 • شمشیرگرها، محبوبه تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق/دفاع مقدس در پژوهش های غربیان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 96-107]
 • شمشیرگرها، محبوبه کارنامک ها، گنجینه ای در کتابخانه ملی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 86-97]
 • شمشیرگرها، محبوبه نقد و بررسی کتاب «خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ نگاری عصر قاجار » [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 189-204]
 • شمشیرگرها، محبوبه دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • شمشیرگرها، محبوبه خاطرات شفاهی افسران و فرماندهان عراقی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 71-78]

ص

 • صادقی سمرجانی، حسن میرچا الیاده و جلال ستاری در هزارتویِ تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 10-25]
 • صالح نژاد، نرگس تشخیص بحران های سلامت عمومی: آنچه می توانیم درباره ابولا از تاریخ شفاهی بیاموزیم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 78-84]
 • صالحی، پیمانه مصاحبه با زنده یاد دکتر حسن احمدی گیوی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 140-167]
 • صالحی، پیمانه اطلا ع رسانی تحت وب مصاحبه های تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-67]
 • صالحی، پیمانه نشست بررسی چالش های آماده سازی متن مصاحبه های تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 128-149]
 • صالحی، پیمانه نقش تاریخ شفاهی در تهیه تاریخ خانوادگی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 16-39]
 • صالحی، پیمانه مصاحبه با زنده یاد، دکتر ابراهیم یونسی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 230-250]
 • صالحی، پیمانه آشنایی با امام خمینی امیدی را در من زنده کرد؛ مصاحبه با زنده یاد، حمید سبزواری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 204-219]
 • صالحی، پیمانه تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ویژگی ها و ضرورت ها [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 326-341]
 • صالحی، پیمانه دسترس پذیری مصاحبه های تاریخ شفاهی در مراکز استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 38-46]
 • صالحی، پیمانه تاریخ شفاهی تدوین کتاب های درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه ( 1300 - 1332) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 306-326]
 • صالحی، پیمانه تاریخ شفاهی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ( 1313 - ۱۳۴۳ش) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 152-170]
 • صالحی، پیمانه دو رکن بقای کشور ما زبان فارسی و تاریخ ایران است: مصاحبه با زنده یاد، دکتر محمدامین ریاحی خویی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 260-280]
 • صالحی، پیمانه تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • صالحی، پیمانه متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • صالحی، پیمانه تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • صالحی، پیمانه رویکرد آینده‌پژوهانه در اعتبارسنجی (آزمون فرضیه) داده‌های تاریخی از روزنِ مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 75-86]
 • صالحی، پیمانه تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی: ابزارها و روش‌ها [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 45-58]
 • صفری، سهیلا مصاحبه با پرفسور یحیی عدل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 152-181]
 • صفری، سهیلا درآمدی بر روش داستان زندگی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 52-57]
 • صفری، سهیلا تاریخ شفاهی و فولکلور [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 80-95]
 • صفری، سهیلا تاریخ شفاهی چیست و منشاء آن از کجاست؟ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 60-71]
 • صیادی، زهرا چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]

ط

 • طالبی، مریم نقد و بررسی کتاب تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 152-171]
 • طالبی، مریم مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 102-117]
 • طالبی، مریم راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 246-281]

ع

 • عبدالله‌زاده، محمدمهدی چگونگی و سازوکار تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-10]
 • عبدی، فریدون انتظارات آیت‌الله خامنه‌ای از پژوهشگران تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]
 • عزتی، مریم چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • عزیزی، غلامرضا سخن سردبیر پس از بیست سال و اندی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-6]
 • عزیزی، غلامرضا سخن نخست [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 5-7]
 • عزیزی، غلامرضا معرفی نشریه فصلنامه مطالعات تخصصی و تاریخ شفاهی دفاع مقدس: الماس ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 224-229]
 • عزیزی، غلامرضا آئین نامه پیشنهادی چاپ و انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-96]
 • عزیزی، غلامرضا معرفی کتاب : خدمت ناتمام [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 97-101]
 • عزیزی، غلامرضا گزارش برگزاری همایش تاریخ شفاهی دستگاه های اجرایی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 243-247]
 • عزیزی، غلامرضا گزارش همایش تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 205-2017]
 • عزیزی، غلامرضا علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]
 • عزیزی، هشمت نقد و بررسی کتاب «سنت شفاهی به مثابه تاریخ » [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 171-182]
 • عسگری، احمد شخصیت شناسی در تاریخ شفاهی(مطالعه موردی حاج عبدالرضا غنیان؛ از انشعاب در انجمن پیروان قرآن تا حضور در مسجد کرامت) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 72-89]
 • علاماتی، زینب تاریخ شفاهی و بیان رویکرد جامعه‌شناسانه امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-22]
 • علاماتی، غلامرضا تاریخ شفاهی و بیان رویکرد جامعه‌شناسانه امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-22]
 • علاماتی، غلامرضا بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • علوی راد، زهره گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]
 • علی بخشی، حسن تاریخ شفاهی وزارت امور خارجه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 190-197]

ف

 • فرشید، راضیه قوانین و مقررات تاریخ شفاهی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 26-43]
 • فرشید، راضیه آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • فیاضی، عمادالدین اهمیت و جایگاه تاریخ (در گفتگو با دکتر رضا شعبانی) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 135-151]

ق

 • قادری، محمد چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 91-100]
 • قاضی، مرتضی تاریخ شفاهی مردم نگارانه؛ ظرفیتی ویژه برای تنوع قالب های تدوین در حوزه تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 238-262]
 • قربی، سید محمدجواد نقش عکاسی غیرحرفه‌ای در تدوین تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیت‌الله مدنی در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • قزوینی، حمید نگاهی به تجربه تدوین کتاب یاران موافق [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 282-304]
 • قنبری، فاطمه تاریخ شفاهی دفاع از حرم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه شهید مدافع حرم در خان‌طومان؛ سیدجواد اسدی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 57-74]

ک

 • کاظمی، محسن نقش دانشگاه ها در تاریخ شفاهی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 54-85]
 • کاظمی، محسن تاریخ شفاهی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-23]
 • کاظمی، محسن گزارش از مراسم سعی سعید [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 191-194]
 • کاظمی، محسن نقد و بررسی کتاب شهروند آسمان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 111-120]
 • کمال الدین، ملیحه تارنمای تاریخ شفاهی ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 199-203]
 • کمری، علیرضا نیم نگاهی بر مبادی تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-7]
 • کمری، علیرضا در بزرگداشت آقای فخرزاده [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 195-198]

گ

 • گودرزی، معصومه آسیبشناسی ساخت محلات نوبنیاد در بافت شهری؛ از منظر تاریخ شفاهی (مطالعه موردی: سپاهانشهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]

م

 • محرابی، حسن کاربرد تاریخ شفاهی در تدوین تاریخ مؤسسه ها و سازمان های دولتی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 368-375]
 • محمدلو، رویا شیوه نامه پیشنهادی آماده سازی متن مصاحبه تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 68-89]
 • محمدلو، رویا نخستین آئین نکو داشت راویان تاریخ شفاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 165-188]
 • محمدلو، رویا معرفی و بررسی کتاب «فانوس تابان، مصاحبه تاریخ شفاهی با ژاله آموزگار یگانه » [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 205-208]
 • محمدی، علی واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]
 • محمدی فشارکی، محسن نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • محمدی نیا، محمد معرفی کتاب تاریخ شفاهی نمایش در ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 105-109]
 • محمدی نیا، محمد تاریخ شفاهی وزارتخانه ها و سایر دستگا ههای کشور گزارشی از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دستگاه های اجرایی کشور [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 180-189]
 • محمدی نیا، محمد مصاحبه با استاد عبدالحسین حائری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 198-211]
 • محمدی نیا، محمد رمزگویان ناواهو - دیدگاه های تاریخی استادِ روایتگر دانشگاه ایالتی آریزونا [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 72-77]
 • مددی تمر، عبدالله نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • مرادی نیا، محمد جواد تاریخ شفاهی کاربردی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-9]
 • مسعودی نژاد، رضا تاریخ شفاهی و مطالعات شهری در راستای تولید دورنمائی از دگرگونی زندگی اجتماعی در خلال تحولات شهری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 10-25]
 • مشهدی، ساره نقد و بررسی کتاب تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 152-171]
 • مشهدی، ساره راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 246-281]
 • مشهدی میقانی، ساره مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 102-117]
 • مطلبی، مطلب نقد و بررسی کتاب کالیما : خاطرات اسارت دکتر حسنعلی پورحسنی از سیبری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 98-103]
 • معینی، مینا آسیبشناسی ساخت محلات نوبنیاد در بافت شهری؛ از منظر تاریخ شفاهی (مطالعه موردی: سپاهانشهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]
 • معینی، مینا بررسی و تحلیل عوامل از دست رفتن موقعیت توریستی شدن منطقه پاچشمه درچه اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • مقیمی، مرضیه معرفی کتاب مروارید اندیشه، مصاحبه تاریخ شفاهی با استاد اسماعیل سعادت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 121-123]
 • منصوری، احسان چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 91-100]
 • میرکاظمی، محمد گزارش برگزاری اولین دوره آموزش کوتاه مدت تاریخ شفاهی در دانشگاه پیام نور [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 155-157]
 • میسمی، فاطمه تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

ن

 • نام برادر شاد، فرهاد سنت شفاهی در آرای مورخان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 134-150]
 • نباتچیان، آزاده گوهرنشان ادب، مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی گیلانی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 119-122]
 • نصرتی، نورالله ضرورت تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هلا ل احمر ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 342-353]
 • نظرزاده، محمد تاریخ شفاهی مدارس انجمن پیروان قرآن مشهد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 90-106]
 • نظرزاده، محمد فعالیت های سیاسی انجمن پیروان قرآن در مشهد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 118-133]
 • نورائی، مرتضی سخن نخست : اندر روش شناسی تاریخ شفاهی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 5-15]
 • نورائی نژاد، فاطمه توصیف منابع تاریخ شفاهی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 106-141]
 • نورائی نژاد، فاطمه تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران (1) گفتگو با آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 220-242]
 • نورائی نژاد، فاطمه تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران(2) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 148-168]
 • نورائی نژاد، فاطمه تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران(3)گفت وگو با سیدیحیی یثربی و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 230-259]
 • نوری، مصطفی نقد و بررسی کتاب: مرا ببخش مادر [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 93-97]
 • نوعی، غلامحسین دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]
 • نیک رهی، مجتبی تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • نیک نفس، شفیقه نشست ضرورت های تدوین تاریخ شفاهی نمایش کودک و نوجوان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-164]
 • نیک نفس، شفیقه در پرتگاه حادثه: زندگینامه اکبر اعتماد، بنیانگذار سازمان انرژی اتمی ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 123-130]

ه

 • هاشمی، میترا تأملی در امکان و فایدۀ تاریخ شفاهی در تاریخ معماری ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 60-79]

ی

 • یاحسینی، فاطمه تاریخ از پائین، تاریخ زندگی روزمره و تاریخ خُرد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 40-58]
 • یزدی جوشقانی، حسین نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]
 • یوسفی، سکینه بررسی عملکرد آستان قدس رضوی در بحران کرونا ویروس با تکیه بر مصاحبه‌های بخش تاریخ شفاهی مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 31-44]
login