مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی با تأکید برگفتمان های تاریخ شفاهی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه آزاد