توصیف منابع تاریخ شفاهی

نویسنده

کارشناس تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی