نظریه حافظه: فردی و اجتماعی

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، کارشناس پژوهشکده اسناد؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی