تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دوره 6، شماره 1، دی 1396، صفحه 270-279

مسعود شاهمرادی


دانشگاه فنی و حرفه ای از منظر تاریخ شفاهی

دوره 6، شماره 1، دی 1396، صفحه 354-364

شهناز جبل عاملی


بررسی سیر تحول محله پِل‌سَر نکا

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-16

علی رستم نژاد نشلی؛ زبیده سورتیجی


لایه های مغفول روایت

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 7-9

مهدی ابوالحسنی ترقی


میرچا الیاده و جلال ستاری در هزارتویِ تاریخ شفاهی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 10-25

پیمان ابوالبشری؛ حسن صادقی سمرجانی