دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

معصومه پژوهش نیا


2. کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

عبدالمهدی رجائی


3. بررسی عملکردآموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

سمیه السادات سجادی جزی