نویسنده = ابراهیم رحیمی پردنجانی
آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 61-70

ابراهیم رحیمی پردنجانی؛ نرگس آل مومن دهکردی