نویسنده = �������� ���������������� ��������
نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس

دوره 13، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 101-108

حسین یزدی جوشقانی