نویسنده = ���������� ���������� ���������� ��������
نقد کتاب چریک‌های داور

دوره 13، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 61-70

رقیه سپهری صومعه سفلی؛ عبدالله مددی تمر