نویسنده = ������������ ����������
تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 49-68

فاطمه میسمی