نویسنده = ������ ���������� �������� ����������
سنت شفاهی در آرای مورخان

دوره 8، شماره 1، دی 1397، صفحه 134-150

فرهاد نام برادر شاد؛ محمود رحیم زاده