نویسنده = ���������������� ����������
ملاحظاتی چند درباره چیستی تدوین در تاریخ شفاهی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 226-236

مسعود آتشگران