نویسنده = ������������������ ����������
تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دوره 6، شماره 1، دی 1396، صفحه 270-279

مسعود شاهمرادی