نویسنده = ������ �������� ����������
نشست ضرورت های تدوین تاریخ شفاهی نمایش کودک و نوجوان

دوره 6، شماره 1، دی 1396، صفحه 131-164

فاطمه جبرائیلی؛ شفیقه نیک نفس