نویسنده = ������������ ��������
راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 246-281

مریم طالبی؛ مریم حاجی زاده؛ ساره مشهدی


مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی

دوره 6، شماره 1، دی 1396، صفحه 102-117

مریم طالبی؛ ساره مشهدی میقانی؛ مریم حاجی زاده