نویسنده = ������������ ���������� ����������
توصیف منابع تاریخ شفاهی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 106-141

فاطمه نورائی نژاد