نویسنده = ������������ ����������
مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 44-75

فاطمه احمدی؛ سعید رضایی شریف آبادی