نویسنده = ������������ ������������
مصاحبه با زنده یاد، دکتر ابراهیم یونسی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 230-250

پیمانه صالحی


نقش تاریخ شفاهی در تهیه تاریخ خانوادگی

دوره 4، شماره 1، دی 1395، صفحه 16-39

پیمانه صالحی


مصاحبه با زنده یاد دکتر حسن احمدی گیوی

دوره 2، شماره 1، دی 1394، صفحه 140-167

پیمانه صالحی