نویسنده = ������������ ������ ��������
صدق و کذب در تاریخ شفاهی

دوره 6، شماره 1، دی 1396، صفحه 7-10

علی اصغر سعیدی


تاریخ شفاهی زنان

دوره 2، شماره 1، دی 1394، صفحه 24-47

سوسن باستانی؛ فرخنده ایلخان؛ علی اصغر سعیدی