نویسنده = ���������� �������� ����������
گزارش اجمالی برگزاری همایش دهم تاریخ شفاهی

دوره 2، شماره 1، دی 1394، صفحه 130-139

مرتضی رسولی پور


نقد و بررسی کتاب آیندگان و روندگان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 97-104

مرتضی رسولی پور