نویسنده = ������ ������������ ����������������
سمت و سوهای موضوعات مطرح در تاریخ شفاهی دنیا

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 112-127

ابوالفضل حسن آبادی


تاریخ شفاهی مجلس ضرورت امروز نیاز فردا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 86-96

ابوالفضل حسن آبادی